Tsukiji market (more), Tokyo, Nov. 2007 - aschulman