Saint Rose Catholic Church, Santa Rosa, Jan. 2008 - aschulman